Lt En
Pradžia
en

Privatumo ir slapukų politika

PRIVATUMO POLITIKA

Šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai, kaip UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, juridinio asmens kodas 303782367, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT- 04215 Vilnius, korespondencijos adresas – Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius (toliau – Bendrovė), tvarko asmens duomenis.

Privatumo politikos nuostatos yra taikomos asmenims, kurie lankosi Svetainėje ir (ar) Bendrovei pateikia savo asmens duomenis, t. y.:

 • asmenims, kurie kreipiasi į Bendrovę teikdami prašymus tiesiogiai arba nuotolinio ryšio priemonėmis, įskaitant telefonu arba el. paštu;
 • asmenims, kurie lankosi Bendrovės interneto Svetainėje.

Sąvokos

Šioje Privatumo politikoje naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai turi šias reikšmes:

Asmens duomenys

bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, pagal kurią galima tiesiogiai arba netiesiogiai jį identifikuoti (pvz.: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.).

Asmuo

fizinis asmuo (duomenų subjektas), kurio duomenys yra tvarkomi (pvz.: asmenys, kurie kreipiasi į Bendrovę, teikdami prašymus, Bendrovės interneto Svetainės naudotojai ir kt.).

Duomenų tvarkymas

bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz.: rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.).

Reglamentas

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

Kitos Privatumo politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Reglamente, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose).

Asmens duomenų tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai ir tvarkomų Asmens duomenų apimtis (kategorijos)

Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik konkrečiais tikslais, vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais – kai asmuo davė sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, Bendrovė privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso.

Tikslas

Asmens duomenų kategorijos ir duomenys

Pateiktų klausimų/prašymų nagrinėjimas ir Asmenų informavimas/atsakymų pateikimas, dalyvavimas Bendrovės organizuojamose ekskursijose Bendrovės patalpose ir teritorijoje Bendrovė tvarko asmens duomenis, vykdydama pateiktų klausimų/prašymų nagrinėjimą ir sprendimą, taip pat teikdama informaciją/atsakymą, organizuodama ekskursijas, vadovaudamasi sutikimo arba teisės aktų reikalavimų pagrindu.

Tapatybės duomenys: vardas, pavardė, parašas, kt.

Kontaktiniai duomenys: adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kt.

Asmenų ir objektų saugumas. Bendrovė, siekdama užtikrinti savo darbuotojų bei kitų į vaizdo stebėjimą patenkančių asmenų bei savo turto ir objektų (pvz.: automobilių) saugumą, gali vykdyti vaizdo stebėjimą, vadovaudamasi teisės aktų reikalavimų arba teisėto intereso pagrindu.

Vaizdo įrašų duomenys: vaizdo duomenys, užfiksuoti Bendrovės teritorijoje, kt.

Kiti tikslai. Bendrovė gali tvarkyti Asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam yra gavusi Asmens sutikimą, privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus arba duomenis turi teisę tvarkyti dėl teisėto intereso.

Slapukų duomenys: informacija apie asmens buvimo vietą miesto tikslumu, jo elgesį Bendrovės interneto Svetainėje, kt. (detalesnę informacija apie Bendrovės naudojamus slapukus galite rasti Slapukų politikoje).

Kiti duomenys, kuriuos Bendrovė tvarko vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais.

Visais aukščiau paminėtais atvejais Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

Asmens duomenų gavimas

Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kuriuos pateikia patys Asmenys arba Bendrovė juos gauna iš kitų šaltinių, tokių kaip valstybės ar privačių asmenų valdomi registrai, kiek tai yra būtina, vadovaujantis sutikimo, teisės aktų ar Bendrovės teisėto intereso pagrindu.

Asmens duomenų teikimas

Bendrovė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis šių kategorijų duomenų gavėjams:

 • Paslaugų teikėjams.Bendrovė gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis Bendrovės vardu ir (ar) jos nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims, teikiantiems Bendrovei klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros ir kitas paslaugas, siekiant užtikrinti tinkamą Bendrovės paslaugų teikimą, valdymą ir vystymą. Tokiais atvejais Bendrovė imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad pasitelkti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarkytų teikiamus Asmens duomenis tik tais tikslais, dėl kurių šie buvo teikti, užtikrinant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, laikantis Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų.
 • Institucijoms bei priežiūros institucijoms. Bendrovė gali pateikti tvarkomus Asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos institucijoms (pvz.: policijai), priežiūros institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Bendrovės ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus.
 • Kitoms trečiosioms šalims. Bendrovė gali teikti Asmens duomenis kitiems duomenų gavėjams, vadovaudamasi teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais.

Duomenų saugojimas

Bendrovė tvarko Asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti Bendrovė taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į Asmens numatytas teises.

Taikomos saugumo priemonės

Bendrovė užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

Asmenų teisės

Asmuo, susisiekęs su Bendrove, turi teisę:

 1. susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo Asmens duomenimis;
 2. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis;
 3. prašyti sunaikinti Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 4. gauti su savimi susijusius Asmens duomenis, kuriuos Asmuo pats pateikė, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 5. prašyti ištrinti Bendrovės tvarkomus Asmens duomenis, kai Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 6. apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz.: laikotarpiui, per kurį Bendrovė įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti;
 7. nesutikti su savo Asmens duomenų tvarkymu ir (arba) tuo atveju, kai Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl savo Asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Pateiktą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros galite atšaukti parašę mums el. paštu: vkj@ignitis.lt, paskambinę telefonu: +370 620 65856.

Asmenų teisių įgyvendinimas

Asmenys gali kreiptis dėl Bendrovės vykdomo asmens duomenų tvarkymo raštu adresu: Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius, el. paštu: vkj@ignitis.lt ir paskambinę telefonu: +370 620 65856.

Bendrovės duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: dap@ignitis.lt.

Asmuo, siekdamas įgyvendinti savo teises pagal Reglamentą, Bendrovei turi pateikti Bendrovės patvirtintos formos užpildytą prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis.

Asmuo, pateikdamas prašymą, privalo patvirtinti savo tapatybę:

 • jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai, Bendrovės, atsakingo už asmenų aptarnavimą, darbuotojui, Asmuo privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • jeigu prašymas pateikiamas paštu, kartu su prašymu turi būti pateikiama notariškai patvirtinta Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • jeigu prašymas pateikiamas per atstovą, atstovas turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais Asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo Asmens vardą, pavardę ir asmens kodą bei pateikti notariškai patvirtintą atstovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją bei atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą atstovavimo dokumento kopiją;
 • jeigu prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Bendrovė gali atsisakyti imtis veiksmų pagal Asmens prašymą, jeigu Asmens prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas.

Bendrovė ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos pateikia Asmeniui atsakymą, kuriame nurodyta informacija apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą, pagal Reglamento 15 - 22 straipsnius. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų prašymų skaičių. Bendrovė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Asmenį apie prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą, nurodydama pratęsimo priežastis.

Bendrovė turi teisę atsisakyti pateikti Asmeniui jo prašomą informaciją, jeigu:

 • Asmens duomenys surinkti tiesiogiai iš Asmens ir ši informacija Asmeniui jau buvo pateikta;
 • Asmens duomenys buvo gauti ne iš paties Asmens;
 • Asmens prašomos informacijos pateikimas yra neįmanomas arba tam reikėtų neproporcingų pastangų;
 • Asmens duomenys privalo išlikti konfidencialūs laikantis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teise reglamentuojamos profesinės paslapties prievolės, įskaitant prievolę saugoti profesinę paslaptį.

Bendrovė įgyvendindama Asmens teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais jo Asmens duomenimis:

 • turi teisę paprašyti Asmens sukonkretinti pateiktą prašymą, jeigu Bendrovė tvarko didelį informacijos, susijusios su Asmeniu, kiekį;
 • Asmeniui informacijos pateikia tiek, kad nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės, jeigu tam tikra informacija apie Asmenį yra susijusi ir su kitais asmenimis.

Nepavykus išspręsti klausimų, susijusių su Bendrovės vykdomu Asmens duomenų tvarkymu ir (ar) Asmens teisėmis, asmuo taip pat turi teisę kreiptis ir/ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Asmenų pareigos

Asmenys, pateikdami Bendrovei savo Asmens duomenis, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šioje Privatumo politikoje pateikiamomis Asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, neprieštarauja, kad Bendrovė tvarkytų Asmenų teikiamus Asmens duomenis, Asmenų pateikiami duomenys ir informacija yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei Asmuo pateikia per neapdairumą.

Asmuo įsipareigoja informuoti Bendrovę apie pateiktų duomenų ar kitos susijusios informacijos pasikeitimus.

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

Šioje Privatumo politikoje pateikiamos pagrindinės Asmens duomenų tvarkymo nuostatos. Papildoma informacija apie tai, kaip Bendrovė tvarko Asmens duomenis gali būti pateikiama Bendrovės sutartyse, kituose dokumentuose, interneto svetainėje www.vkj.lt arba nuotoliniais kanalais (telefonu, el. paštu ir kt.).

Pasikeitus teisės aktų reikalavimams ir/arba Bendrovės procesams, Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti ir (arba) papildyti šią Privatumo politiką. Apie Privatumo politikos pakeitimus Bendrovė informuos, paskelbdama apie tai Bendrovės interneto svetainėje.

Prašymo įgyvendinti BDAR teises forma.

Slapukų politika

Ši slapukų politika (toliau – Politika) nustato naudojamų slapukų tvarkymo taisykles UAB VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ (toliau – duomenų valdytojo) valdomoje interneto svetainėje https://vkj.lt (toliau – Svetainė).

Politika parengta, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu.

KAS YRA SLAPUKAI

Slapukai (angl. cookies) – tai maži tekstiniai failai, kuriuos naudotojui pasinaudojant naršykle (pvz., „Internet Explorer“, „Firefix“ ir kt.) aplankyta interneto svetainė išsaugo naudotojo įrenginyje (pvz., kompiuteryje, mobiliajame įrenginyje, planšetėje).

Priklausomai nuo slapukų gyvavimo trukmės, slapukai gali būti ilgalaikiai arba trumpalaikiai (seanso). Ilgalaikiai slapukai lieka naudotojo įrenginyje kol pasibaigia jų galiojimo laikas arba kol naudotojas nusprendžia juos ištrinti. Seanso slapukai ištrinami iš karto naudotojui uždarius naršyklės langą (baigus naršymo seansą).

SLAPUKŲ RŪŠYS

Būtinieji (techniniai) slapukai naudojami, kad būtų galima tinkamai teikti Svetainės paslaugas ir naudotojas galėtų naršyti bei naudotis Svetainės funkcijomis, t. y. Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai arba analitiniai slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją ir gauti jos ataskaitas, iš kurių Svetainės valdytojas gali sužinoti kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros arba reklaminiai slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine, užtikrinti pasiūlymų (reklamos), geriausiai atitinkančių naudotojų poreikius, pateikimą naudotojui.

Funkciniai arba techniniai slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos). Šių slapukų pagalba naudotojai išvengia nustatymų pasikeitimo kiekvieną kartą apsilankius Svetainėje.

Šioje Svetainėje naudotojui siūlomų įrašyti slapukų sąrašas nurodomas Politikos.

KOKIU TIKSLU NAUDOJAMI SLAPUKAI

Svetainėje naudojami slapukai Svetainės funkcionalumui gerinti, efektyviam ir sklandžiam Svetainės veikimui užtikrinti, naršymo statistikai ir analizei vykdyti, užtikrinti veiksmingesnę rinkodarą. Slapukai naudojami atpažinti naudotoją kaip ankstesnį Svetainės lankytoją, išsaugoti naudotojo lankymosi Svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį, statistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti ir kt. Naudotojui pirmą kartą apsilankius Svetainėje, slapukai perkeliami į naudotojo įrenginį ir vėliau naudojami įrenginiui atpažinti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti naršymą naudotojui ir supaprastinanti naudotojo prieigą prie skelbiamos informacijos.

Slapukuose nėra saugoma informacija, kurią panaudojus galima būtų tiesiogiai nustatyti naudotojo tapatybę, tačiau slapukuose esanti informacija gali būti siejama su naudotojo naudojamu įrenginiu, naršymo istorija ir kita slapukų pagalba gauta ir saugoma informacija.

TEISINIS SLAPUKŲ NAUDOJIMO PAGRINDAS

Būtinųjų slapukų teisinis naudojimo pagrindas yra duomenų valdytojo teisinis interesas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 punkto f) papunktis).

Slapukų dėl kurių duodamas sutikimas teisinis naudojimo pagrindas yra naudotojo sutikimas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 punkto a) papunktis).

SUTIKIMAS DĖL SLAPUKŲ NAUDOJIMO

Būtinieji (techniniai) slapukai įdiegiami automatiškai ir jiems nėra reikalingas naudotojo sutikimas. Naudotojas yra informuojamas apie būtinųjų slapukų naudojimą.

Jei pagal galiojančius teisės aktus nėra leidžiama kitaip, visi kiti (analitiniai, reklaminiai, jeigu tokie naudojami) slapukai Svetainėje aktyvuojami tik po to, kai naudotojas sutinka, kad tokie slapukai būtų naudojami, t. y. tik po to, kai savo pasirinkimą naudotojas pažymi Svetainėje automatiškai atsidarančiame pranešimo lange, kuriame pateikiama informacija apie slapukų naudojimą.

Dėl kiekvienos rūšies slapukų naudojimo duomenų valdytojas prašo atskiro sutikimo, kuris duodamas naudotojo aktyviais veiksmais uždedant varneles ties norimais įrašyti slapukais ir paspaudžiant mygtuką „Patvirtinti pasirinktus slapukus“. Paspaudus mygtuką „Patvirtinti visus slapukus“ laikoma, kad naudotojas sutinka su visų išvardintų slapukų įrašymu ir naudojimu.

Jeigu naudotojas nepažymės pasirinkimo dėl statistinių, reklaminių slapukų rinkimo ir tvarkymo, tačiau paspaus „Patvirtinti pasirinktus slapukus“, tai tokiu atveju nebus naudojami jokie slapukai, išskyrus būtinuosius (techninius) slapukus, kurie naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Naudotojas savo duotą sutikimą gali bet kada atšaukti pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindamas įrašytus slapukus.

Naudotojui neišreiškus pasirinkimo dėl slapukų naudojimo, slapukai nebus įdiegti (išskyrus būtinuosius), tačiau pranešimas apie slapukų naudojimą pasirodo kiekvieną kartą, kai naudotojas apsilankys Svetainėje.

NAUDOJAMŲ SLAPUKŲ SĄRAŠAS

Būtini 

Kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga Tipas
ASP.NET_SessionId Euroland Išsaugo lankytojo seanso būseną visose puslapio užklausose. Session HTTP Cookie
AWSALB SmartRecruiters Registruoja, kuris serveris aptarnauja lankytoją. Tai naudojama apkrovos balansavimo kontekste, siekiant optimizuoti vartotojo patirtį. 7 dienos HTTP Cookie
AWSALBCORS SmartRecruiters Registruoja, kuris serveris aptarnauja lankytoją. Tai naudojama apkrovos balansavimo kontekste, siekiant optimizuoti vartotojo patirtį. 6 dienos HTTP Cookie
CONSENT [x2] YouTube Naudojamas norint nustatyti, ar lankytojas sutiko su rinkodaros kategorija slapukų reklamjuostėje. Šis slapukas yra būtinas, kad svetainė atitiktų GDPR. 2 metai HTTP Cookie
CookieConsent Cookiebot Išsaugo naudotojo sutikimo su slapuku būseną dabartiniam domenui 1 metai HTTP Cookie
jStorage Euroland Užregistruoja unikalų lankytojo ID, kad svetainė atpažintų lankytoją vėl įeinant. Nuolatinis HTML Local Storage
jStorage_update Euroland Nustato, ar lankytojas sutiko su slapuko sutikimo laukeliu. Taip užtikrinama, kad slapuko sutikimo laukelis nebus pateiktas pakartotinai įvedus. Nuolatinis HTML Local Storage
rc::a Google Šis slapukas naudojamas žmonėms ir robotams atskirti. Tai naudinga svetainei, kad būtų galima parengti galiojančias ataskaitas apie naudojimąsi svetaine. Persistent HTML Local Storage
rc::c Google Šis slapukas naudojamas žmonėms ir robotams atskirti. Sesija HTML Local Storage
TS#   Naudojamas svetainės saugumui ir sukčiavimo aptikimui užtikrinti. Sesija HTTP Cookie

Statistika 

Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga Tipas
_ga Google Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti. 2 metai HTTP Cookie
_gat Google Naudoja „Google Analytics“, kad sumažintų užklausų dažnį 1 diena HTTP Cookie
_gid Google Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti. 1 diena HTTP Cookie
collect Google Naudojama siųsti duomenis į Google Analytics apie lankytojo įrenginį ir elgesį. Stebi lankytoją įvairiuose įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose. Sesija Pixel Tracker
ga:clientId Euroland Registruoja statistinius duomenis apie vartotojų elgesį svetainėje. Naudoja svetainės operatorius vidinei analizei. Nuolatinis HTML Local Storage

SLAPUKŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Daugelis slapukų yra trumpalaikiai (seanso) ir jie išnyksta, kai naudotojas baigia sesiją (t. y. uždaro naršyklę). Kiti slapukai (pavyzdžiui, statistiniai, reklaminiai) yra ilgalaikiai ir jie saugomi kompiuteryje tam tikrą laiką. Ilgalaikių slapukų saugojimo terminai nurodyti Politikos 6 p.

Trumpalaikiai (seanso) slapukai įrašomi nuo to momento, kai naudotojas atidaro naršyklę iki tol, kol ją uždaro. Kai uždaroma naršyklė, šie slapukai automatiškai ištrinami.

Ilgalaikiai slapukai yra saugomi kompiuteryje, kol naudotojas juos ištrina naršyklėje arba jų galiojimo laikas pasibaigia.

SLAPUKŲ VALDYMAS

Visose interneto naršyklėse (pavyzdžiui „Internet Explorer“, Microsoft Edge ir kt.) numatyta galimybė valdyti, ištrinti slapukus. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo naudotojo naudojamos naršyklės.

Jeigu yra naudojamos kelios naršyklės, nustatymo parametrus reikia sureguliuoti visose naršyklėse.

Informaciją apie tai, kaip galima pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ar pašalinti slapukus, naudotojas gali rasti, apsilankęs www.aboutcookies.org.

Jeigu naudotojas norėtų, kad „Google Analytics“ nerinktų jo naršymo duomenų visose interneto svetainėse, informaciją dėl nuostatų naudotojas gali rasti apsilankęs interneto svetainėje adresu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

DUOMENŲ VALDYTOJO KONTAKTAI

Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą naudotojui gali būti suteikta, susisiekus su duomenų valdytoju 

UAB VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ

Į.k. 303782367

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius

Adresas korespondencijai: Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius

Tel. nr. +37062065856

El. paštas kogen@kogen.lt

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: dap@ignitis.lt

Visos teisės saugomos © 2018. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
EU